Nhất khuyết ly ca trường đình mộ

Nhất khuyết ly ca trường đình mộ

NKLC

Tác Giả: Chung Hiểu Sinh

Thể Loại: cổ trang, cung đình, 1×1, ngược tâm ngược thân, OE.

Độ dài: 63 chương + 2 phiên ngoại

Convert: Tịch

Review: 

Nhất khuyết ly ca trường đình mộ – Chung Hiểu Sinh (Gác xép Karla)

Nhất khuyết ly ca trường đình mộ – học cách tương tư một người (Lạc Hữu Cung 落友宫)

 

Chương 1 – 5     Chương 6-10     Chương 11-15     Chương 16-20

Chương 21 – 25     Chương 26-30     Chương 31-35     Chương 36-40

Chương 41 – 45     Chương 46-50     Chương 51-55     Chương 56-60

Chương 61 – hoàn chính văn